เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้กับบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร ความหมาย คือ
WE ARE = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
H : Honesty = มีคุณธรรม
O : Ownership = รับผิดชอบร่วมกัน
P : Prompt to Change = พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E : Establish = สร้างสรรค์