สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง แจกจ่ายกล้าฟ้าทะลายโจร
ให้กับประชาชนที่สนใจ จำกัดรายละ 10 ต้น
ผู้สนใจสามารถขอรับกล้าฟ้าทะลายโจร
ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป