กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ณ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง
วันที่  10  พฤษภาคม  2560