กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2557
โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

ณ บริเวณรอบ ๆ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  อำเภอห้างฉัตร   จังหวัดลำปาง
วันที่  18  เมษายน  2557