โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน"
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2556  ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง


ศาลาเอนกประสงค์บ้านเก้าตื้อ   ตำบลวิเชตนคร   อำเภอแจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง
วันที่  21  มีนาคม  2556