โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ 2556
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6
โดยมี  ส.ส.อิทธิรัตน์  จันทร์สุรินทร์  ให้เกียรติเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง
วันที่  18  ธันวาคม  2555