โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ 2554
ของหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7
โดยมีนายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  ให้เกียรติเป็นประธาน
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
วันที่  26  มิถุนายน  2554