ประวัติความเป็นมา

          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำวังเรียกชื่อว่า "เขื่อนกิ่วลม" เพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทาน และการเกษตรรัฐบาลได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างเขื่อนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบงานพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับน้ำจากโครงการเขื่อนกิ่วลม งานต่างๆ ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจในปี 2511 เพื่อหาสถานที่ตั้ง ต่อมาปี 2512 - 2513 งานขั้นวางแผนและงบประมาณจึงเรียบร้อยพร้อมที่จะดำเนินการได้ในปี 2514 โดยได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น ห้องปฏิบัติการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งโรงเก็บเครื่องจักรกลต่างๆ ในบริเวณที่ดินสองข้างถนนสายลำปาง - เชียงใหม่ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 17 – 18 ท้องที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในสถานที่ตั้งสำนักงานมีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินอีกหน่วยงานหนึ่งตั้งอยู่คือศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือที่ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรบนที่ดอนในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ทำกิน และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินแห่งนั้นทำการเพาะปลูก พืชไร่ ได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชะลออัตราการ บุกรุกทำลายป่า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารให้ลดช้าลง

       พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ มีทั้งหมด 1,303 ไร่ โดยแบ่งให้อำเภอห้างฉัตร จำนวน 30 ไร่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จำนวน 10 ไร่

    


สถานที่ตั้ง

       สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง 25 กิโลเมตร มีจำนวน 1,301 - 3 - 80 ไร่

• แปลง ลป.313 = 129 - 2 - 28 ไร่
• แปลง ลป.36 = 382 - 1 - 66 ไร่
• แปลง ลป.38 = 790 - 3 - 86 ไร่

ทิศเหนือ            จด      พื้นที่เอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.
ทิศตะวันออก       จด      ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร และสหกรณ์นิคมห้างฉัตร
ทิศตะวันตก         จด      พื้นที่เอกสารสิทธิ์ โฉนด
ทิศใต้                จด      ที่ดินของสหกรณ์นิคมห้างฉัตร

ที่ดินเป็นของ กรมธนารักษ์
การใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบัน

• ได้จัดทำแปลงสาธิตไม้ผลโดยปลูกแฝกแบบผสมผสาน ภายในบริเวณสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เนื้อที่ 10 ไร่

• ได้จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก (ฝั่งบน) จำนวนเนื้อที่ 50 ไร่

• แหล่งน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ หญ้าแฝก และบริเวณตัวอาคารสำนักงาน จากบ่อน้ำที่ขุดใช้เองภายในสถานีฯ

• น้ำประปาใช้บริเวณบ้านพักและตัวอาคารสำนักงาน โดยการสูบน้ำจากใต้ดิน (น้ำบาดาล) ใส่ถังพักแล้วจ่ายไปตามท่อ โดยใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวจ่ายน้ำ แต่ก็มีปัญหาน้ำไม่พอใช้โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน เพราะน้ำไม่ค่อยมีทำให้ต้องซื้อน้ำประปามาใช้


แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ผสมผสานกับการปลูกหญ้าแฝก

2. จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกประมาณ 50 ไร่

3. จัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยจัดให้มีโรงเรียนเพาะหญ้าแฝก , แปลงสาธิตพันธุ์หญ้าแฝก , นิทรรศการฯ , 9 มหัศจรรย์ของกรมฯ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

4. ปลูกยางพารา ตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ประมาณ 100 ไร่